Bevezető

Az ELTE intézetei 2009-ben összefogtak, hogy közösen létrehozzanak egy a reneszánsznak szentelt mesterképzést. A sikeres akkreditáció és az első kísérleti év után az ELTE interdiszciplináris Reneszánsz mesterszaka idén szeptemberben kezdi a második évfolyamát. A képzés teljes egészében  a reneszánsszal foglalkozik, amely talán minden más korszaknál jobban meghatározta és máig hatóan befolyásolta mind a nemzeti, mind pedig az egységes európai identitást. A reneszánsz fogalmát tágan értelmezzük, hiszen maga a szó is mást és mást jelent tartalmilag és időbelileg az európai nemzetek kultúrájában: a késő-középkortól, a 14. századtól kezdve egészen a 17. század végéig tart a szak fő képzési területe, mely a későközépkori és kora újkori kultúra és művelődéstörténet teljes területét lefedi. De a korszakon átívelő kutatásokhoz, az európai irodalmi és művészeti tradíció mélyebb megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ennél is rugalmasabban és tágabban értelmezzük a reneszánsz fogalmát, ezért alapvetően nyitva áll a szak minden olyan egyéni érdeklődési terület előtt, amely nem fogható könnyedén az egyetem által jeleneg kínált diszciplináris keretek közé. A reneszánsz az európai kultúrtörténet egyik jellegzetesen egyetemes, nemzetközi időszaka: művészek vándorolnak udvarról udvarra, irodalmi és zenei műfajok terjednek el egyszerre több kultúrterületen, a gazdasági és külpolitikai kapcsolatok felélénkülése miatt pedig joggal kötik Európa kulturális fogalmának születését is a 15. századhoz. A reneszánsz MA képzés fő erénye az interdiszciplinaritás: a hallgatók szakdolgozatukat nem csak egyetlen szakterület kutatójának irányításával írhatják meg, hanem több tanszékről is választhatnak a hallgatók témavezetőt (pl. művészettörténészt és reneszánsz irodalomtörténészt), ha témájuk ezt igényli.

A reneszánsz mesterszak a törzsképzésen kívül hat nagy (angol irodalom, filozófiatörténet, magyar irodalom, művészettörténet, olasz irodalom, történelem) és  jelenleg öt kiegészítő modulból (német, németalföldi, francia, portugál, spanyol irodalom) áll. A diákok feladata egy nagy és egy kiegészítő modul elvégzése: így megfelelő jártasságot szereznek egy adott tudományterületen, illetve legalább egy irodalom történetében a reneszánsz koráról. A kiegészítő modul kurzusait a hallgató (tanárának egyetértésével) egyénileg összeállított tanmenettel is helyettesítheti.

 

Tudomány és gyakorlat

A reneszánsz tanulmányok mesterszak eredendően tehetséggondozó jellegű képzési forma. A szak moduláris felépítése lehetőséget nyújt a hallgatók érdeklődésének, szakmai céljainak legjobban megfelelő, egyénre szabott tanagyag összeállítására. A tehetséggondozás fontos eleme, hogy a hallgatók tanulmányi előmenetelét az első évtől figyelemmel kíséri egy szakterületi témavezető, aki a sűrű konzultációs alkalmak során tanácsokat ad a felveendő tanegységekre, speciális modulokra, illetve segítséget nyújt a szakdolgozati téma kiválasztásában.

A reneszánsz a könyvnyomtatás feltalálásával, a tudományos és földrajzi felfedezéseknek köszönhetően az emberiség egyik legfontosabb információs forradalmát jelentette. A szak gyakorlati oldalát az erősíti, hogy ennek az információs forradalomnak a jellemzőit tanulmányozzuk, és a jelenkor információs forradalmával, az internet megjelenésével vetjük össze. A diákok a tudományos felkészítés mellett az ELTÉ-n folyó adatbázis-építésekben, digitális szövegkiadásokban gyakorlatot szerezve tudnak elhelyezkedni a kulturális örökség megőrzésére specializálódott vállalatoknál, közintézményeknél. A gyakorlati munkát az is segíti, hogy a reneszánsz tanulmányok mesterszak tanárai részt vesznek az országos digitalizációs tevékenység irányításában.

 

Tanárok és diákok

A Reneszánsz Mesterszak oktatói elsősorban az ELTE BTK tanári karából kerülnek ki. Ismert professzorok, köztük az Akadémia tagjai vagy doktorai, részben külföldön doktorált kiváló fiatal kutatók vezetik a kurzusokat és ők vállalják a hallgatók személyes tutorálását. A hallgatói létszám egy évfolyamban sem haladja meg a 10 főt, ami lehetővé teszi, hogy elég figyelem jusson minden diákra, és mindenki az igényeinek legjobban megfelelő szakismereteket szerezhesse meg az egyetemen.

A mesterképzés szoros kapcsolatban működik a megfelelő szakterületi kutatócsoportokkal és doktori programokkal. A mesterszakos hallgatók állandó meghívottjai és közreműködői a doktoriskolai programoknak.

 

Nemzetközi kapcsolatok

Reneszánsz mesterképzés több európai és észak-amerikai egyetemen indult az elmúlt néhány év során, a bolognai folyamat kezdete óta; így Tours, Párizs, Firenze, Salamanca, Bonn, Durham, Stirling, Groningen, Leuven egyetemein, vagy például a University of Notre Dame-on. Valós igény mutatkozik az egész világon erre a képzési körre és formára.

Több évre visszamenő oktatási és tudományos együttműködés létezik az ELTE és a tours-i, firenzei, nápolyi, római (La Sapienza) egyetemek reneszánszkutató műhelyeivel. A rendelkezésre álló ösztöndíjak kihasználásával a hallgatók többségének lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy tanulmányaik során legalább egy szemesztert e külföldi egyetemek valamelyikén végezhessenek el.

 

Továbblépés

A szak a következő félévekben további modulokkal bővülhet. Tervezzük a Latin-Görög filológia, Skandinavisztika, Cseh és Lengyel modulok megszervezését. A Bölcsészettudományi Kar mellett az Állam- és Jogtudományi Kar és a Természettudományi Kar oktatóit is be kívánjuk vonni a képzésbe, a jog- és tudománytörténetre specializálódni kívánó hallgatók képzése érdekében. Így az ELTE teljes tudományos és oktatási potenciálját sikerül összefogni a reneszánsz és kora újkori tanulmányok területén.

Nemzetközi kapcsolatainkat továbbfejlesztve egy Erasmus Mundus programot szeretnénk létrehozni közösen az ELTE partnerintézményeivel, ami lehetővé teszi külföldi hallgatók és vendégelőadók fogadását, és kötelezővé teszi a reneszánsz szak összes hallgatója számára a külföldi tanulást és kutatást.